Política de privacitat

A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Informació completa sobre Protecció de Dades:

1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

ALBERTO HEREDIA BORT
53224606F
AV. FRANCESC TÀRREGA 44 – 12540 VILA-REAL (CASTELLÓ)
info@rhenpositiu.es

2. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En RH EN POSITIU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comercial o professional en funció del consentiment obtingut.

3. Per quant de temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable, especialment la normativa tributària, mercantil i laboral, mentre romanga la relació contractual o l’interessat no manifeste la seua oposició al tractament de les dades. En qualsevol cas, aquestes dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, i per a determinar les possibles responsabilitats que puguen sorgir.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

RH EN POSITIU està legitimat al tractament de les dades personals, sobre la base de l’execució d’un contracte i al consentiment atorgat per l’interessat mitjançant la signatura o acceptació dels formularis o contractes, per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

Per a l’alta com a usuari en les plataformes digitals de RH EN POSITIU s’exigeix la manifestació de la majoria d’edat dels usuaris per estar restringida per als menors d’edat pel que Vosté manifesta i garanteix amb la seua alta que és major d’edat. En tot cas RH EN POSITIU s’exonera del tractament de dades realitzat sobre menors sense el consentiment dels seus pares o tutors. Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considera licite en la mesura en la qual els mateixos l’hagen autoritzat.

5. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, a excepció dels supostos necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades i en els supostos previstos segons Llei. En tot cas, es podran comunicar les dades a tots els següents destinataris:

  • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions fiscals.
  • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.
  • Administracions públiques amb competència en la matèria.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.
En cas que el Responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

L’interessat de les dades personals, en tot cas podrà exercitar els drets que l’asistixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtindre confirmació de si RH EN POSITIU, està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que RH EN POSITIU haja realitzat o realitze, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.

Drets de rectificació: És el dret d’Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

Drets de supressió (“el derecho al olvido“): Es el derecho del Usuario, siempre que la legislación vigente no establezca lo contrario, a obtener la supresión de sus datos personales cuando estos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos o tratados;   el Usuario haya retirado su consentimiento al tratamiento y este no cuente con otra base legal ; el Usuario se oponga al tratamiento y no exista otro motivo legitimo para continuar con el mismo; los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; los datos personales deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal; o los datos personales hayan sido obtenidos productos de una oferta directa de servicios de la sociedad de la información a un menor de 14 años. Además de suprimir los datos, el Responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, deberá adoptar medidas razonables para informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales.

Drets a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari ho necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’haja oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aqueix altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a que no es porte a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de RH EN POSITIU.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: L’interessat, per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició als tractaments pot dirigir-se a info@rhenpositiu.es  

Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tratem en RH EN POSITIU procedixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreçes postals i electròniques
  • Informació comercial.
  • Dades bancàries (targetes de crèdit, números de compte…) en aquells casos en què siga necessari
  • Dades acadèmiques, professional i circumstàncies socials en aquells casos necessaris per a la prestació dels sevicis per als que han sigut recollits.

9. Modificacions en la nostra política de protecció de dades i privacitat

RH EN POSITIU es reserva la facultat de modificar aquesta Política, a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Per favor, verifique aquest apartat regularment per a consultar els canvis que puguen haver existit i de quina manera el poden afectar.

Per a qualsevol pregunta en relació amb la nostra de Política de Protecció de Dades, per favor, pose’s en contacte amb l’empresa usant la direcció facilitada en l’Apartat primer i estarem encantats d’atendre’l i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgua plantejar.

10. Llei de servicis de la Societat d’Informació i de comerç electrònic (Issi).

D’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, RH EN POSITIU es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

11. Política de Cookies

El acceso a este sitio Web puede implicar la utilización de cookies: son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado cada Usuario – en los distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar – para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente y únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable y no dañan el dispositivo de navegación.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, ningunas cookies permeten que aquesta mateixa puga contactar-se amb número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari forme part de l’arxiu Cookie és que l’usuari done personalment eixa informació al servidor.

Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales. Por tanto, a las mismas les será de aplicación la Política de Privacidad anteriormente descrita. En este sentido, para la utilización de las mismas será necesario el consentimiento del Usuario. Este consentimiento será comunicado en base a una elección auténtica, ofrecido mediante una decisión afirmativa y positiva, antes del tratamiento inicial, removible y documentado.

Cookies pròpies: Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del usuario y gestionadas exclusivamente por RH EN POSITIU para el mejor funcionamiento del sitio web, su contenido y su experiencia como usuario. Estas cookies permiten reconocer al usuario como visitante recurrente del sitio web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que l’exigisca la llei o siga un tercer el que processe aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials: RH EN POSITIU pot incorporar plugins de redes sociales, que permiten acceder a las mismas a partir del sitio web. Por esta razón, las cookies de redes sociales pueden almacenarse en el navegador del usuario. Los titulares de dichas redes sociales disponen de sus propias políticas de protección de datos y cookies, siendo ellos mismos, en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de privacidad. El usuario debe referirse a las mismas para informarse acerca de dichas cookies, y en caso, del tratamiento de sus datos personales. Únicamente a título informativo se indican a continuación los enlaces en los que se pueden consultar dichas políticas de privacidad y de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?=es
Google+: https//policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Deshabilitar, rechazar y/o eliminar cookies

El usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies – total o parcialmente – instaladas en dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se encuentran, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, los procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro. En consecuencia, el usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por el propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de cookies – total o parcialmente – podrá seguir usando el sitio Web, si bien podrá tener limitada la utilización de algunas de las prestaciones del mismo.

Porta el teu negoci a l'era digital

Aprofita aquest pograma per a adaptar el teu negoci a l’actualitat i trau-li tot el rendiment a les TIC.

ORGANITZA: